Reklamační řád

 

BEMETA DESIGN s.r.o., IČ: 26929074; DIČ: CZ 26929074

se sídlem Žatčany 28, PSČ 664 53, Česká republika

zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 46063

tel.: +420 544 224 338 fax: +420 544 213 040

e-mail: info@bemeta.cz

bankovní spojení: Komerční banka: 123-7000400217/0100

 

(dále jen „prodávající“)

  

                                                                                                                

I. 

 1. Reklamační řád prodávajícího byl vypracován v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“).
 2. Reklamační řád společně se Všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.
 3. Reklamační řád upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění práv vyplývající ze záruky za jakost zboží dodaného prodávajícím na základě objednávky kupujícího.
 4. Tento Reklamační řád vstupuje v platnost dnem jeho zveřejnění na internetových stránkách prodávajícího (www.bemeta.cz).

 

II.

 1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu objednané zboží v souladu s uzavřenou smlouvou, Všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího (zveřejněné na www.bemeta.cz) a obecně závaznými právními předpisy.  
 2. Je-li kupující spotřebitelem, řídí se vztah mezi kupujícím a prodávajícím příslušnými právními předpisy platnými na území České  republiky,  zejména  OZ a ZOS, ve vztahu ke spotřebiteli se nepřihlíží k ujednáním tohoto reklamačního řádu odchylujícím se v neprospěch spotřebitele od zákonné úpravy stanovené k ochraně spotřebitele; v takovém případě bude použita úprava příslušného právního předpisu.
 3. Kupující je povinen zboží zkontrolovat při jeho převzetí. Případné vady druhu, množství, jakosti a provedení, ev. jiné zřejmé vady, je kupující povinen oznámit (nejlépe písemnou formou) prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co zboží převzal. Pro odstranění výkladových pochybností se má za to, že lhůtou „bez zbytečného odkladu poté, co zboží převzal“ se má na mysli lhůta nejvíce dvou pracovních dnů od převzetí zboží. 
 4. V případě vad odstranitelných má kupující nárok na odstranění vady, doplnění toho, co chybí nebo přiměřené slevy z kupní ceny. V případě vad neodstranitelných má kupující nárok na výměnu za zboží bezvadné, slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.  
 5. Náhradní zboží za zboží vadné zašle prodávající kupujícímu až po obdržení vadného zboží v původním obalu spolu s řádně uplatněnou reklamací, která obsahuje popis zjištěných vad. Prodávající nenese odpovědnost za vady vzniklé při přepravě zboží zpět prodávajícímu při uplatnění reklamace.
 6. Je-li kupující spotřebitelem ve smyslu ust. § 419 OZ ve spojení s ust. § 2 odst. 1
  písm. a) ZOS, je prodávající povinen spotřebiteli při uplatnění reklamace vydat písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
 7. Prodávající neodpovídá za tyto vady zboží:

  -  za závady vzniklé použitím a instalací, které jsou  v  rozporu  s  návodem  k obsluze nebo obecnými zásadami pro běžné nakládání se zbožím obdobného charakteru. Obecný návod na instalaci výrobků je rovněž uveden na webových stránkách prodávajícího v sekci „Ke stažení“.

-  za závady vzniklé nedodržením pokynů pro údržbu, provoz nebo obsluhu výrobku;

-  za závady vzniklé nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním;

-  za závady vzniklé běžným opotřebením výrobku;

-  za závady vzniklé neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, provozem za jiných než výrobcem stanovených podmínek, resp. za neobvyklých podmínek, fyzickým poškozením, neodvratnou událostí (přírodní katastrofy), povětrnostními vlivy, bleskem nebo elektrostatickým výbojem, nadměrným mechanickým opotřebením apod.;

- za závady vzniklé při použití výrobku v agresivním prostředí, jako jsou chemické provozy, bazény, sauny.

 

III.

 1.  Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na  zboží,  jehož  je  sám výrobcem, a to v rozsahu 24 měsíců na funkčnost a 24 měsíců na povrch výrobku, není-li u vybraného zboží uvedena záruka kratší. Záruka 24 měsíců se nevztahuje  na  ty spotřební  části výrobků, které podléhají  běžnému  opotřebení (pumpičky, rukojeti, plastové a gumové části výrobků, plastové a gumové příslušenství apod.).
 2. U výrobků z řady OMEGA, BETA, TASI, SOLO, VIA, PLAZA, OVAL, ORGANIC, ORGANIC BLACK, STELLA, OBLA, QUADRA, CIRCUM poskytuje prodávající kupujícímu rozšířenou záruku 12 let na funkčnost a 12 na povrch výrobku.
 3. U výrobků z řady NEO, HELP v provedení nerez, RAWELL v provedení chrom poskytuje prodávající kupujícímu rozšířenou záruku 6 let na funkčnost a 6 let na povrch výrobku.
 4. Záruční  lhůty  počínají  běžet  dnem  předání zboží kupujícímu nebo dnem, kdy bylo kupujícímu poprvé umožněno se zbožím nakládat nebo okamžikem předání zboží prodávajícím prvnímu přepravci, podle toho, který ze jmenovaných okamžiků nastane první. Stejným dnem přechází na kupujícího i nebezpečí škody
 5. Další nároky z odpovědnosti za vady a lhůty k jejich uplatnění se řídí příslušnými právními předpisy České republiky
 6. Kupující může reklamaci uplatnit osobně v prodejně prodávajícího nebo je možné reklamaci zboží odeslat na adresu prodávajícího:

                            BEMETA DESIGN s.r.o.

                            IČ : 26929074

                             Žatčany 28,

                            PSČ 664 53,

                            Česká republika

7. Zásilka uplatňující reklamaci musí obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství) které musí být čisté včetně všech součástí objednávky (tj. ve stejném stavu, v jakém jste jej od nás obdržel/a). Dále kopii dokladu o zakoupení či jiným vhodným způsobem doložit záruku zboží, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží a následné rozhodnutí o reklamaci a jejím vyřízení, což bude kupujícímu nebo odesílateli reklamace sděleno.

8. Nedodá-li kupující reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

 

IV.

Vyřízení reklamace

 

 

A. Kupující - spotřebitel

   1. V souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
   2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí lhůty spotřebitel může od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

  B. Kupující - podnikatel

    1. Je-li kupující-podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 40 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail.

     

     

     

    V.

    1. Pro údržbu výrobků doporučuje prodávající používat pouze kvalitní  mycí prostředky, které jsou výrobcem doporučeny pro údržbu koupelnového vybavení, a jsou výrobcem k tomu určeny  a  odpovídají  charakteru  materiálu,  pro  který  mají

    být použity.

    1. Doporučení prodávajícího pro údržbu výrobků s chromovou povrchovou úpravou: chromová povrchová úprava je citlivá na kyseliny.  Používejte výhradně čisticí prostředky vhodné pro ošetření chromovaného povrchu. Povrch otřete vlhkým hadříkem. Pokud je znečištěni silnější, použijte na očištění vlhký hadřík namočený v saponátové vodě s neutrálním PH faktorem (5,5).  Všechny ostatní čistící prostředky, které jsou určené pro agresivnější interakci s povrchy, mohou poškodit chromový povrch.
    2. Doporučení prodávajícího pro údržbu výrobků s nerezovou povrchovou úpravou: nerezová ocel je citlivá na kyseliny.  Používejte výhradně čistící prostředky vhodné pro ošetření nerezového povrchu. Aplikací těchto speciálních přípravků bude zamezeno stopám otisků prstů.
    3. K čištění je zakázáno používat:

    -  prostředky s obsahem kyseliny octové, fosforečné, mravenčí a chlorovodíkové

    -  prostředky obsahující bělidla na bázi chlóru

    -  drátěnky, hrubé houbičky a čistící prostředky, které mohou poškrábat povrch výrobku 

    -  suché, tekuté nebo pastové čisticí prášky a písky

    -  alkalické nebo kyselé silně koncentrované čistící prostředky

    -  prostředky stavební chemie s korozně agresivním účinkem

    1. Prodávající nenese odpovědnost za vady způsobené nesprávnou údržbou výrobků a na takto vzniklé vady nemůže kupující uplatnit reklamaci.

     

      

    VI.

    Závěrečná ustanovení

    1. Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.
    2. Tento Reklamační řád je platný od 12. 6. 2023 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.
    3. Tento Reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího nebo jako dokument na www.bemeta.cz.

                                                                                          

    BEMETA DESIGN s.r.o.