Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 

obchodní korporace  

BEMETA DESIGN s.r.o., IČ : 26929074; DIČ : CZ 26929074

se sídlem Žatčany 60, PSČ 664 53, Česká republika

zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 46063

tel.: +420 544 224 338

e-mail: info@bemeta.cz

bankovní spojení : Komerční Banka: 123-7000400217/0100

 

(dále jen „prodávající“)

 

I.

Všeobecná ustanovení

 1. Prodávající je obchodní společností zabývající se výrobou a prodejem koupelnových doplňků, vodovodních baterií, jakož i dalšího koupelnového vybavení (dále jen „zboží“).
 2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího (dále i ,,Podmínky“) upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při dodávkách zboží a služeb (dále jen zboží) prodávajícím na základě objednávky kupujícího. Kupujícím je jakákoliv fyzická nebo právnická osoba nakupující u prodávajícího. Zboží prodávající nabízí prostřednictvím Katalogu, který je zveřejněn i na webových stránkách prodávajícího bemeta.cz.
 3. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které nejsou těmito Podmínkami upraveny, se řídí příslušnými právními předpisy platnými na území České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). Je-li kupující spotřebitelem ve smyslu ust. § 419 OZ ve spojení s ust. § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“), tedy jedná-li se o zákazníka – fyzickou osobu (člověka), který uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, řídí se těmito Podmínkami neupravené vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem jako kupujícím příslušnými ustanoveními OZ a ZOS.
 4. Tyto Podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách prodávajícího (www.bemeta.cz). Prodávající si vyhrazuje právo tyto Podmínky upravovat.

 

 

II.

Objednávání zboží

 1. Objednávku zboží provádí kupující písemně a zašle ji prodávajícímu poštou, elektronickou poštou, přes EDI systém nebo přes B2B portál prodávajícího na kontaktní spojení prodávajícího uvedená v záhlaví těchto Podmínek, v Katalogu či na webových stránkách prodávajícího nebo objednávku učiní prostřednictvím elektronického obchodu na internetových stránkách prodávajícího na adrese bemeta.cz. Odesláním objednávky vyslovuje zákazník souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami ve znění platném v den odeslání objednávky.
 2. Objednávka musí obsahovat označení kupujícího a prodávajícího, název a přesný kód zboží dle Katalogu, počet kusů, jméno a příjmení oprávněné osoby, která objednávku jménem kupujícího učinila, a její podpis, s výjimkou objednávek učiněných prostřednictvím elektronické pošty, přes EDI systém nebo přes B2B portál prodávající.
 3. Prodávající objednávku potvrdí v pracovní dny do 48 hodin od jejího obdržení; je-li objednávka doručena v sobotu, neděli nebo svátek, bude objednávka potvrzena do 48 hodin od 8.00 hod. nejbližšího následujícího pracovního dne. Smlouva je mezi stranami uzavřena až potvrzením objednávky. Tyto podmínky jsou součástí uzavřené smlouvy a uzavřením smlouvy se pro kupujícího stávají závaznými.

 

III.

Podmínky dodání zboží

 1. Není-li ujednán čas plnění, prodávající odevzdá zboží kupujícímu bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, nejpozději však do třiceti dnů, pokud nedojde ke zrušení kupní smlouvy podle čl. V odst. 3 věta poslední Podmínek.
 2. Prodávající se zavazuje objednané zboží dodat do sídla nebo bydliště kupujícího uvedeného v objednávce a kupující se zavazuje objednané zboží odebrat a zaplatit sjednanou kupní cenu.
 3. Prodávající dodá kupujícímu zboží prostřednictvím pošty nebo jiné zásilkové (kurýrní) služby. Náklady na přepravu nese kupující.
 4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením celé kupní ceny.
 5. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem předání zboží kupujícímu nebo prvnímu přepravci, podle toho, která skutečnost nastane dříve.
 6. V případě právního vztahu s podnikatelem nebo právnickou osobou platí, že prodávající dodal objednané zboží kupujícímu okamžikem, kdy mu umožní si zboží vyzvednout v sídle prodávajícího, případně okamžikem předání prvnímu přepravci.

 

 IV.

Kupní cena

 1. Kupní cena za zboží se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího (dále jen „Ceník“), který je zveřejněn na webových stránkách prodávajícího www.bemeta.cz. Na požádání prodávající zašle kupujícímu platný ceník zboží v tištěné nebo elektronické podobě. V případě rozporu mezi cenou uvedenou v Ceníku umístěném na webových stránkách prodávajícího a Ceníku zaslaného v tištěné podobě platí ceny uvedené v Ceníku na webových stránkách prodávajícího.
 2. K ceně stanovené dle předchozích odstavců budou připočítány expediční náklady a náklady dopravy.
 3. Případné slevy a zvýhodněné akce jsou prodávajícím zveřejňovány prostřednictvím „NEWSLETTERu“ (také umístěném na www.bemeta.cz) nebo jsou uvedené na webových stránkách prodávajícího.

 

V.

Splatnost kupní ceny

 1. Daňový doklad ve dvojím vyhotovení zasílá prodávající kupujícímu samostatně nebo spolu se zásilkou. Po obdržení faktury je kupující povinen si kupní cenu na daňovém dokladu ihned zkontrolovat. Případné námitky proti výši kupní ceny musejí být uplatněny nejpozději do tří dnů od převzetí daňového dokladu.
 2. Daňový doklad slouží zároveň jako dodací list. Kupující je povinen daňový doklad podepsat a potvrdit tak převzetí zboží, jedno podepsané vyhotovení daňového dokladu je kupující povinen vrátit prodávajícímu.
 3. Kupní cena je splatná zálohově bezhotovostním převodem předem nebo na dobírku platbou v hotovosti nebo platební kartou dopravci při dodání zboží. Před zaplacením kupní ceny není prodávající povinen kupujícímu zboží dodat. Formu úhrady volí kupující; zvolí-li úhradu bezhotovostním převodem, zašle mu prodávající zálohovou fakturu některým ze způsobů pro zasílání objednávky. Pokud nebude celá kupní cena včetně DPH, nákladů na dopravu a expedici připsána na účet prodávajícího do data splatnosti uvedeného na zálohové faktuře, kupní smlouva se ruší dnem následujícím po dni splatnosti.

 

VI.

Reklamace a záruka za zboží

Způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění práv vyplývající ze záruky za jakost zboží se řídí ustanoveními OZ a ZOS a dále Reklamačním řádem prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto Podmínek a tvoří nedílnou součást smlouvy o koupi zboží uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Reklamační řád je zveřejněn na internetových stránkách prodávajícího www.bemeta.cz.

 

VII.

Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

 1. Pokud je smlouva uzavřena distančním způsobem, má kupující, pokud je spotřebitelem, právo v souladu s § 1829 OZ odstoupit od smlouvy jakýmkoliv jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu ve lhůtě 14 dní (protokol pro vrácení zboží je k dispozici na webových stránkách prodávajícího), jinak toto právo zanikne. Lhůta pro odstoupení běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží (spotřebitelem nebo jím určenou třetí osobou),

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží po ujednanou dobu, ode dne převzetí první dodávky zboží.

 

 1. Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy podle § 1820 odst. 1 písm. i) OZ, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku ode dne uplynutí lhůty podle odstavce § 1829 1, 2 nebo 3 OZ;  jestliže však byl spotřebitel poučen prodávajícím o právu odstoupit od smlouvy do jednoho roku ode dne uvedeného v § 1829  odst. 1, 2 nebo 3 OZ, skončí lhůta pro odstoupení uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy spotřebitel obdržel poučení.

 

 1. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy

 

a) o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy; pokud nebyly služby v plném rozsahu poskytnuty, hradí spotřebitel poměrnou cenu tehdy, pokud výslovně požádal o započetí s plněním před uplynutím lhůty 14 dnů od uzavření smlouvy a prodejce ho poučil o právu na odstoupení od smlouvy a povinnosti platit poměrné úhrady

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

d) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,

e) o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,

f) o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil

g) a z jiných důvodů stanoví-li tak zákon nebo jiný právní předpis.

 

 1. V případě odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen zaslat zboží zpět prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů. Tato lhůta je zachována, pokud spotřebitel odešle zboží před jejím uplynutím. Náklady spojené s vrácením zboží nese spotřebitel.

 

 1. Spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
 2. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Jestliže však spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než obdrží zboží, nebo než mu spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

VIII.

Tyto Podmínky jsou platné po dobu jejich zveřejnění na webových stránkách prodávajícího a pro obchody, které se za platnosti Podmínek uskutečnily.

 

Pokud tyto Všeobecné obchodní podmínky obsahují speciální úprava pro spotřebitele, platí, že se takové ujednání nevztahuje na smluvní vztah uzavřený s podnikateli nebo právnickými osobami.

 

 1. Smluvní strany se zavazují případné spory vyplývající z jejich smluvního vztahu řešit dohodou.
 2. Pokud k dohodě mezi smluvními stranami nedojde, sjednávají, že všechny spory vznikající z uzavřené kupní smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány soudy České republiky.

 

X.

 1. Zpracování osobních údajů je upraveno v odkazu Zásady zpracování osobních údajů, který je dostupný na webových stránkách prodávajícího.

 

XI.

 1. Právní otázky těmito Podmínkami výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky.
 2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 12.6.2023.

 

 

BEMETA DESIGN s.r.o.