Loading

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

 

 

společnosti

BEMETA DESIGN s.r.o., IČ: 26929074; DIČ: CZ 26929074

se sídlem Žatčany 28, PSČ 664 53, Česká republika

zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 46063

tel.: +420 544 224 338 fax: +420 544 213 040

e-mail: info@bemeta.cz

bankovní spojení: SBERBANK CZ a.s., č. ú.: 4200027724/6800

 

 

(dále jen „prodávající“)

 

 

 

I.

1.  Reklamační řád prodávajícího byl vypracován v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele (dále jen „ZOS“).

2.  Reklamační  řád  společně  se  Všeobecnými  obchodními  podmínkami  prodávajícího tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

3.  Reklamační  řád  upravuje  způsob  a  základní  podmínky  reklamace  vad  zboží  a uplatnění práv vyplývající ze záruky za jakost zboží dodaného prodávajícím na základě objednávky kupujícího.

4.  Tento Reklamační řád vstupuje v platnost dnem jeho zveřejnění na internetových

stránkách prodávajícího (www.bemeta.cz).

 

II.

1.  Prodávající je povinen dodat kupujícímu objednané zboží v souladu s uzavřenou smlouvou, Všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího (zveřejněné na www.bemeta.cz) a obecně závaznými právními předpisy.  

2. Je-li kupující spotřebitelem, řídí vztah mezi kupujícím a prodávajícím příslušnými právními předpisy platnými na  území  české  republiky,  zejména  OZ a ZOS, ve vztahu ke spotřebiteli se nepřihlíží k ujednáním tohoto reklamačního řádu odchylujícím se od zákonné úpravy; v takovém případě bude použita úprava příslušného právního předpisu.

3.  Kupující je povinen zboží zkontrolovat při jeho převzetí. Případné vady druhu, množství, jakosti a provedení, ev. jiné zřejmé vady, je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co zboží převzal. Pro odstranění výkladových pochybností se má za to, že lhůtou „bez zbytečného odkladu poté, co zboží převzal“ se má na mysli lhůta nejvíce  dvou  pracovních  dnů  od  převzetí zboží. 

4.  V případě vad odstranitelných má kupující nárok na odstranění vady. V případě vad neodstranitelných má kupující nárok na výměnu za zboží bezvadné.  

5.  Náhradní  zboží  za  zboží  vadné  zašle  prodávající  kupujícímu  až  po  obdržení vadného  zboží  v  původním  obalu  spolu  s  řádně  uplatněnou  reklamací,  která obsahuje popis zjištěných vad. Prodávající nenese odpovědnost za vady vzniklé při přepravě zboží zpět prodávajícímu při uplatnění reklamace.

6.  Je-li kupující spotřebitelem ve smyslu ust. § 419 OZ ve spojení s ust. § 2 odst. 1 písm. a) ZOS, je prodávající povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co  je  obsahem  reklamace  a  jaký  způsob  vyřízení  reklamace spotřebitel  požaduje;  a  dále  potvrzení  o  datu  a  způsobu  vyřízení  reklamace, včetně  potvrzení  o  provedení  opravy  a  době  jejího  trvání,  případně  písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.  Prodávající neodpovídá za tyto vady zboží:

  -  za  závady  vzniklé  použitím  a  instalací,  které  jsou  v  rozporu  s  návodem  k obsluze nebo obecnými zásadami pro běžné nakládání se zbožím obdobného charakteru. Obecný návod na instalaci výrobků je rovněž uveden na webových stránkách prodávajícího v sekci „Ke stažení“.

-  za  závady  vzniklé  nedodržením  pokynů  pro  údržbu,  provoz  nebo  obsluhu výrobku;

-  za závady vzniklé nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním;

-  za závady vzniklé běžným opotřebením výrobku;

-  za závady vzniklé neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, provozem za jiných než výrobcem stanovených podmínek, resp. za neobvyklých podmínek, fyzickým  poškozením,  neodvratnou  událostí  (přírodní  katastrofy), povětrnostními  vlivy,  bleskem  nebo  elektrostatickým  výbojem,  nadměrným mechanickým opotřebením apod. ;

- za závady vzniklé při použití výrobku v agresivním prostředí, jako jsou chemické provozy, bazény, sauny¨.

III.

  1. Prodávající poskytuje kupujícímu rozšířenou záruku  na  zboží,  jehož  je  sám výrobcem, a to v rozsahu 12 let na funkčnost a 12 let na povrch výrobku, není-li u vybraného zboží uvedena záruka kratší. Prodloužená záruční doba se nevztahuje  na  ty spotřební  části výrobků, které podléhají  běžnému  opotřebení (rukojeti, pumpičky, plastové části výrobků, plastové příslušenství apod.).
  2. Prodávající poskytuje u vybraných výrobků tyto záruční doby:


pumpičky - 2 roky

výrobky řady Cytro, Kera, Fix, Alfa, Retro, Niki – 2 roky

výrobky řady Neo – 6 let

madla z řady Omega – 6 let

výrobky řady Rawell, magnetické držáky ručníků – 2 roky

jezdce na sprchové tyče – funkčnost – 2 roky

odpadkové koše – 2 roky

výrobky série Dark, Nero, White – 2 roky

kosmetická zrcátka a zrcadla - 2 roky

elektrická zařízení (osoušeče rukou, vysoušeče vlasů atd.) - 2 roky

výrobky řady Help provedení bílý lak - 2 roky

výrobky řady Help provedení nerez – 6 let

výrobky řady Rawell provedení bílý lak – 2 roky

výrobky řady Rawell provedení chrom – 6 let

výrobky řady Hotelový program (kromě plastových výrobků) – 6 let

plastové výrobky – 2 roky

-     na níže uvedené výrobky – 2 roky:

č. 106105181 Trojháček

č. 106107011 Madlo

č. 106107021 Zahnuté madlo

č. 106107031 Zahnuté madlo s mýdlenkou

č. 106109091 Dávkovač mýdla 500 ml

č. 106112065 Držák na TP s popelníkem

č. 106101015 Popelník

č. 105109075 Dávkovač 1250 ml

č. 105109205 Dávkovač 1500 ml

č. 151109015 Dávkovač 350 ml

č. 106109091 Dávkovač 400 ml

č. 102306062 věšáček na nalepení

 

3.  Záruční  lhůty  počínají  běžet  dnem  přechodu  nebezpečí  škody  na  zboží  na kupujícího. 

4.  Další nároky z odpovědnosti za vady a lhůty k jejich uplatnění se řídí zákonem. 

5.   Kupující může reklamaci uplatnit osobně v provozovně prodávajícího nebo je možné reklamaci zboží odeslat na adresu prodávajícího:

                   BEMETA DESIGN s.r.o.
                  
IČ: 26929074
                        Žatčany 28,
                        PSČ 664 53,
                        Česká republika

 

6. Zásilka uplatňující reklamaci musí obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii dokladu o zakoupení či jiným vhodným způsobem doložit záruku zboží, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží a následné rozhodnutí o reklamaci a jejím vyřízení, což bude kupujícímu nebo odesílateli reklamace sděleno.

7. Nedodá-li kupující reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

 

IV.

Vyřízení reklamace

A. Kupující - spotřebitel

1.  V souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

2.  Je-li kupující-spotřebitel, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

3.  Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

 

 

B. Kupující - podnikatel

4.  Je-li kupující-podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 40 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail.

V.

1.  Pro  údržbu  výrobků  doporučuje  prodávající  používat  pouze  kvalitní  mycí prostředky, které jsou výrobcem doporučeny pro údržbu koupelnového vybavení, a  jsou  výrobcem  k tomu určeny  a  odpovídají  charakteru  materiálu,  pro  který  mají  být použity.

2.  Doporučení  prodávajícího  pro  údržbu  výrobků  s chromovou  povrchovou úpravou  :  chromová  povrchová  úprava  je  citlivá  na  kyseliny.  Používejte výhradně čisticí prostředky vhodné pro ošetření chromovaného povrchu. Povrch otřete vlhkým hadříkem. Pokud je znečištěni silnější, použijte na očištění vlhký hadřík namočený v saponátové vodě s neutrálním  PH  faktorem  (5,5).  Všechny ostatní čistící prostředky, které jsou určené pro agresivnější interakci s povrchy, mohou poškodit chromový povrch.

3.  Doporučení prodávajícího pro údržbu výrobků s nerezovou povrchovou úpravou: nerezová ocel je citlivá na kyseliny.  Používejte výhradně čistící prostředky vhodné pro ošetření nerezového povrchu. Aplikací těchto speciálních přípravků bude zamezeno stopám otisků prstů.

4.  K čištění je zakázáno používat:

-  prostředky s obsahem kyseliny octové, fosforečné, mravenčí a chlorovodíkové

-  prostředky obsahující bělidla na bázi chlóru

-  drátěnky, hrubé houbičky a čistící prostředky, které mohou poškrábat povrch výrobku 

-  suché, tekuté nebo pastové čisticí prášky a písky

-  alkalické nebo kyselé silně koncentrované čistící prostředky

-  prostředky stavební chemie s korozně agresivním účinkem

5.  Prodávající nenese odpovědnost za vady způsobené nesprávnou údržbou výrobků a na takto vzniklé vady nemůže kupující uplatnit reklamaci.

VI.

Závěrečná ustanovení

1.  Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.

2.  Tento Reklamační řád je platný od 1. 2. 2020 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.

3.  Tento Reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího nebo jako dokument na www.bemeta.cz.

                                                                                      

BEMETA DESIGN s.r.o.