Loading

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti

BEMETA DESIGN s.r.o., IČ : 26929074; DIČ : CZ 26929074

se sídlem Žatčany 60, PSČ 664 53, Česká republika

zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 46063

tel.: +420 544 224 338 fax: +420 544 213 040

e-mail: info@bemeta.cz

bankovní spojení : SBERBANK CZ a.s., č.ú.: 4200027724/6800

 

(dále jen „prodávající“)

I.

Všeobecná ustanovení

Prodávající je obchodní společností zabývající se výrobou a prodejem koupelnových doplňků, vodovodních baterií, jakož i dalšího koupelnového vybavení (dále jen „zboží“).
Tyto Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího (dále i ,,Podmínky“) upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při dodávkách zboží a služeb (dále jen zboží) prodávajícím na základě objednávky kupujícího. Zboží prodávající nabízí prostřednictvím Katalogu, který je zveřejněn i na webových stránkách prodávajícího www.bemeta.cz.
Veškeré vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které nejsou těmito Podmínkami upraveny, se řídí příslušnými právními předpisy platnými na území české republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Očanský zákoník. Je-li kupující spotřebitelem ve smyslu definice ust. § 419 OZ ve spojení s ust. § 2 odst. 1 písm. a) ZOS, tedy jedná-li se o zákazníka, který uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, řídí se vztahy neupravené těmito Podmínkami příslušnými ustanoveními se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OZ“)  a  zákonem č. 634/1992 Sb.,  O  ochraně spotřebitele (dále jen „ZOS“)..
Tyto Podmínky jsou závazné pro všechny kupující. Tyto Podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách prodávajícího (www.bemeta.cz). Prodávající si vyhrazuje právo tyto Podmínky upravovat.

 

II.

Objednávání zboží

Objednávku zboží provádí kupující písemně a zašle ji prodávajícímu poštou, elektronickou poštou nebo faxem na kontaktní spojení prodávajícího uvedená v záhlaví těchto Podmínek, v Katalogu či na webových stránkách společnosti nebo objednávku učiní prostřednictvím elektronického obchodu na internetových stránkách prodávajícího na adrese www.bemeta.cz. Odesláním objednávky vyslovuje zákazník souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami ve znění platném v den odeslání objednávky.
Objednávka musí obsahovat označení kupujícího a prodávajícího, název a přesný kód zboží dle Katalogu, počet kusů, jméno a příjmení oprávněné osoby, která objednávku jménem kupujícího učinila a její podpis (s výjimkou objednávek učiněných prostřednictvím elektronické pošty).
Prodávající objednávku potvrdí v pracovní dny do 24 hodin od jejího obdržení; je-li objednávka doručena v sobotu, neděli nebo svátek, bude objednávka potvrzena do 24 hodin od 8.00 hod. nejbližšího následujícího pracovního dne. Smlouva je mezi stranami uzavřena až potvrzením objednávky. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy a uzavřením smlouvy se pro kupujícího stávají závaznými.

 

III.

Podmínky dodání zboží

Prodávající se zavazuje objednané zboží dodat do sídla nebo bydliště kupujícího, případně jinam, pokud tak bude uvedeno v objednávce a kupující se zavazuje objednané zboží odebrat a zaplatit sjednanou kupní cenu.
Prodávající dodá kupujícímu zboží prostřednictvím pošty nebo jiné zásilkové (kurýrní) služby. Náklady na přepravu nese kupující.
Prodávající se zavazuje objednané zboží dodat do 48 hodin od potvrzení objednávky. V případě nemožnosti dodržet uvedený termín expedice se prodávající zavazuje o tom kupujícího informovat a současně sdělit náhradní termín expedice. Prodávající nenese odpovědnost za prodlení s dodáním způsobené dopravcem.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením celé kupní ceny.
Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem předání zboží kupujícímu nebo prvnímu přepravci, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

 

IV.

Kupní cena

Kupní cena za zboží se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího (dále jen „Ceník“), který je zveřejněn na webových stránkách prodávajícího www.bemeta.cz. Na požádání prodávající zašle kupujícímu platný ceník zboží v tištěné nebo elektronické podobě. V případě rozporu mezi cenou uvedenou v Ceníku umístěném na webových stránkách prodávajícího a Ceníku zaslaného v tištěné podobě platí ceny uvedené v Ceníku na webových stránkách prodávajícího.
K ceně stanovené dle předchozích odstavců budou připočítány expediční náklady a náklady dopravy.
Případné slevy a zvýhodněné akce jsou prodávajícím zveřejňovány prostřednictvím „NEWSLETTERu“ (také umístěném na www.bemeta.cz) nebo jsou uvedené na webových stránkách prodávajícího.

 

V.

Splatnost kupní ceny

Daňový doklad ve dvojím vyhotovení zasílá prodávající kupujícímu samostatně nebo spolu se zásilkou. Po obdržení faktury je kupující povinen si kupní cenu na daňovém dokladu ihned zkontrolovat. Případné námitky proti výši kupní ceny musejí být uplatněny nejpozději do tří dnů od převzetí daňového dokladu.
Daňový doklad slouží zároveň jako dodací list. Kupující je povinen fakturu – dodací list podepsat a potvrdit tak převzetí zboží, jedno podepsané vyhotovení faktury je kupující povinen vrátit prodávajícímu.
Kupní cena je splatná buď zálohově bezhotovostním převodem předem nebo tzv. dobírkou v hotovosti dopravci při dodání zboží. Před zaplacením kupní ceny není prodávající povinen kupujícímu zboží dodat.
Formu úhrady volí kupující; zvolí-li úhradu bezhotovostním převodem, zašle mu prodávající zálohovou fakturu některým ze způsobů pro zasílání objednávky. Lhůty pro dodání zboží se v tomto případě počítají ode dne připsání celé kupní ceny včetně DPH, nákladů na dopravu a expedici na účet prodávajícího.

 

VI.

Reklamace a záruka za zboží

Způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění práv vyplývající ze záruky za jakost zboží se řídí ustanoveními OZ a ZOS a dále Reklamačním řádem prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto Podmínek a tvoří nedílnou součást smlouvy o koupi zboží uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Reklamační řád je zveřejněn na internetových stránkách prodávajícího www.bemeta.cz.

Uplatnění reklamace:

Stáhněte si náš reklamační protokol, vyplňte jej a přiložte k reklamovanému zboží. Výrazně tak urychlíte řešení vaší reklamace.


Zákaznická linka pro Vaše dotazy: +420 544 224 338
E-mail: info@bemeta.cz

Prohlášení o ochraně osobních údajů:

Vyplněním a odesláním reklamačního formuláře udělujete souhlas společnosti BEMETA s.r.o., se sídlem Žatčany 28, 664 53, IČ: 26929074, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u OR Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 46063, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „souhlas“) zpracovávala tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, telefon, email Výše uvedené osobní údaje budou Správcem zpracovány za účelem reklamačního řízení po dobu 3 let.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti. Osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům Správce, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, a dále zpracovatelům, s nimiž má Správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů, společnostem Správce a případně dalším osobám v souladu s platnými právními předpisy. Podrobnější informace v obchodních podmínkách na www.bemeta.cz.

 

VII.

Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (např. v internetovém obchodě), má kupující, pokud je spotřebitelem, právo v souladu s § 1829 OZ odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní. Lhůta pro odstoupení běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 

            a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

            b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

            c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

 

Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f), může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení podle odstavce 1. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.

 

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy

 

            a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným           souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel    před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo            na odstoupení od smlouvy,

            b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního         trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro             odstoupení od smlouvy,

            c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro           jeho osobu,

            d) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po           dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

            e) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho        žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

            f) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

            g) a z jiných důvodů stanoví-li tak zákon nebo jiný právní předpis.

           

VIII.

Tyto Podmínky jsou platné po dobu jejich zveřejnění na webových stránkách prodávajícího a pro obchody, které se za platnosti Podmínek uskutečnily.

 

IX.

Smluvní strany se zavazují případné spory vyplývající z jejich smluvního vztahu řešit dohodou.  
V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

 

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

 

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

internetová adresa: http://www.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Pokud k dohodě mezi smluvními stranami nedojde, sjednávají strany, že veškeré vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

 

X.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, oblíbená četba, údaje o nákupech - nákupních zvyklostech (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. X odst.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 

požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

 

XI.

Právní otázky těmito Podmínkami výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 15. 1. 2018.

 

 

BEMETA DESIGN s.r.o.